fbpx Privacyverklaring | Paal op Stelten ');

Privacyverklaring

Privacyverklaring

1. Algemeen

Dit is de privacyverklaring van VZW Toerisme Beringen, met maatschappelijke zetel te Koolmijnlaan 203, 3582 Beringen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0407.765.729 (“VZW Toerisme Beringen”). VZW Toerisme Beringen treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de door jou meegedeelde persoonsgegevens, die zij kan verkrijgen (i) rechtstreeks van jou in het kader van haar diensten, activiteiten of producten, of (ii) via derden-partners, onderaannemers of contractspartijen.

2. Juridisch kader

Deze privacyverklaring is onderworpen aan (i) de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”), en/of (ii) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (“AVG”) (samen of afzonderlijk “Privacywetgeving”).

3. Doel

VZW Toerisme Beringen verzorgt het toeristisch onthaal, de toeristische promotie en enkele evenementen in Beringen waarvoor wij gegevens dienen te verzamelen. De door jou meegedeelde persoonsgegevens kunnen door VZW Toerisme Beringen verwerkt worden met het oog op het aanbieden en organiseren van haar diensten, activiteiten of producten, dit in overeenstemming met de relevante bepalingen van de Privacywetgeving en deze privacyverklaring.

4. Welke gegevens worden verzameld / verwerkt en waarom?

De VZW verzamelt gegevens voor de uitvoering van haar taak binnen haar doelstelling. Het kan gaan om algemene persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en zelfs je IP adres. Deze gegevens worden rechtstreeks van de betrokkene verkregen. De gegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze verkregen zijn.

5. Met wie delen wij deze gegevens?

Derden: De verzamelde gegevens kunnen in bepaalde gevallen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Deze derden waarborgen de beveiliging van uw persoonsgegevens.

6. Op welke manier beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op (proportionaliteit) en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat we hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

7. Bewaring

Wij bewaren uw persoonsgegevens in principe maar zolang ze noodzakelijk zijn om de doelstelling te bereiken, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren (archiefwetten). Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd.

8. Verantwoordelijkheid verwerking

Mocht er toch iets fout lopen, of u heeft bijkomende vragen rond het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kan u steeds contact opnemen met 011 430 250 of informatieveiligheid@beringen.be

9. Aanpassen gegevens

U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen, ze te laten corrigeren als er fouten zijn, en zelfs om uw gegevens te laten wissen. U kan hiervoor contact opnemen zoals beschreven in het vorige punt. Let wel op: onze organisatie is gebonden aan vele wetten en decreten rond het verwerken en archiveren van gegevens. Daarom zullen wij in veel gevallen niet kunnen ingaan op het recht op wijziging en/of wissing. Wij zullen waar nodig ook uw identiteit nauwgezet controleren om frauduleuze aanvragen tegen te gaan.

10. Klacht

Indien u zich onterecht behandeld voelt inzake de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11. Wijziging van privacyverklaring

VZW Toerisme Beringen kan op elk moment deze privacyverklaring wijziging. We zullen van deze wijziging steeds een aankondiging doen op onze website. Raadpleeg ze daarom regelmatig.